Organizace hlídkové služby


Pověřené osoby z řad hasičů Buchlovic, HZS, dobrovolných hasičů, případně předem určené osoby z řad občanů bydlících poblíž ohrožených míst budou vykonávat hlídkovou službu na ohrožených místech městyse, která mohou být zaplavována z vodních toků Buchlovický potok nebo Dlouhá řeka a jejich přítoků.

  • Hlídkovou službu - organizuje PK k zabezpečení hlásné povodňové služby - a je zaměřena na kritické profily a ochranné hráze toků nebo průtočných nádrží.

Dále se jedná o:

  • Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších okolnostech souvisejících s povodní. Dále sem patří záznamy v povodňové knize, zákresy v pracovních mapách PK, vyznačení nejvyšších dosažených hladin atd.


Sledování vývoje povodňové situace a zjišťování údajů potřebných pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci protipovodňových opatření.


Zahájení činnosti při zvýšeném nebezpečí povodně na území městyse. Kontrola zejména překážek na tocích - zejména mostů, lávek, propustků, vtoků do zatrubnění, průchodnosti toků, ledových polí na tocích, tvořících se splavenin na tocích, hlásných profilů na tocích (kategorie C).


Povodňové hlídky se organizují v závislosti na dosaženém stupni povodňové aktivity.

1. SPA – bdělost - zahájení činnosti hlídkové povodňové služby

2. SPA  pohotovost - vyhlašuje se obyvatelstvu a začíná pracovat PK městyse, povodňové hlídky jsou rozmístěny a střídají se na kritických místech u toků.

3. SPA  ohrožení - vyhlašuje se obyvatelstvu a povodňový orgán začne provádět zabezpečovací práce dle vývoje situace, povodňové hlídky vykonávají hlásnou službu a informují povodňový orgán o vývoji situaci ve sledovaných místech.