Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

Odtokové poměry v území

Řešené území patří v rámci Zlínského kraje k nejproblematičtějším z hlediska vodní eroze. Správa městyse proto navrhuje malé vodní plochy jako opatření pro zvýšení retence vody v území a plochu pro hráz suchého poldru Boršice, která rovněž napomůže omezení rizika povodní.

Místa s omezeným odtokem se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů, klestí nebo nánosů - omezením odtoku v místech pilířů mostků, vetknutí a ukotvení lávek, propustků, zmenšení průtočného profilu, a mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití vod mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY MĚSTYSE BUCHLOVICE v POVIS

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

1 15895

Bezejmenný přítok Buchlovického potoku

5.500

6.500

Lávka přes bezejmenný přítok Buchlovického potoku

koryto, břehy

nekapacitní profil pod lávkou, hrozí její stržení a rozlití vody

mapa

2 15893

 Buchlovický potok

4,663

4,663

Lávka přes Buchlovický potok

koryto, břehy

nekapacitní profil pod lávkou, hrozí rozlití vody do okolí

mapa

3 15894 Buchlovický potok 4,269 4,269 Lávka přes Buchlovický potok koryto, břehy nekapacitní profil pod lávkou, hrozí rozlití vody do okolí mapa
4 15897 Buchlovický potok 3,737 3,737 Mostek přes Buchlovický potok koryto, břehy nekapacitní profil pod lávkou, hrozí rozlití vody do okolí mapa
5 15898 Buchlovický potok 3,520 3,520 Lávka přes Buchlovický potok koryto, břehy nekapacitní profil pod lávkou, hrozí rozlití vody do okolí mapa
6 15899 Buchlovický potok 3,360 3,360 Lávka přes Buchlovický potok koryto, břehy nekapacitní profil pod mostkem, hrozí rozlití vody mapa
7 15900 Buchlovický potok 3,039 3,039 Mostek přes Buchlovický potok koryto, břehy nekapacitní profil pod mostkem, hrozí rozlití vody mapa
8 15929 Buchlovický potok 2,780 2,780 Silniční most 05018-2 přes Buchlovický potok - u č.p. 7 koryto, břehy nekapacitní profil pod mostkem, hrozí rozlití vody mapa
9 15930 Buchlovický potok 2,590 2,590 Silniční most přes přes silici koryto, břehy nekapacitní profil pod mostkem, hrozí rozlití vody mapa
10 15931 Buchlovický potok 2,450 2,450 Lávka přes Buchlovický potok - zámecký park koryto, břehy nekapacitní profil pod lávkou, hrozí rozlití vody v zámeckém parku mapa
11 15932 Buchlovický potok 2,400 2,400 Lávka přes Buchlovický potok - zámecký park koryto, břehy nekapacitní profil pod mostkem, hrozí rozlití vody mapa
12 15933 Buchlovický potok 2.306 2.306 Lávka přes Buchlovický potok koryto, břehy možný rozliv do okolí po nánosu naplavenin mapa
13 15924 Buchlovický potok 2,150 2,150 Lávka  - zámecký park koryto, břehy kapacita dostatečná mapa
14 15940 Buchlovický potok 1,431 1,431 Silniční most 50-025 přes silnici E50 u č.p. 7 koryto, břehy možný rozliv do okolí po nánosu naplavenin mapa
15 15968 Dlouhá řeka 15,530 15,530 Výtok Dlouhé řeky z VN Sovín   možný rozliv vody v místě přítoku Buchlovického potoku do Dlouhé řeky mapa
16 15967 Dlouhá řeka 15,000 15,000 Mostek Dlouhé řeky z nádrže Sovín oba břehy místo ohrožené povodní, výtok z nádrže Sovín mapa

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru městyse Buchlovice