POVODŇOVÝ PLÁN městyse BUCHLOVICE

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán městyse Buchlovice IDdPP:11519 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s ÚM Buchlovice, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, TNV 75 2931 a metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu městyse Buchlovice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na bu.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Buchlovický potok
  • Dlouhá řeka

HP C13 BU - pálenice

Buchlovický p. - 4,240 ř.km

HP C14 BU - zbrojnice

Buchlovický p. - 2,790 ř.km

HP C15 BU - Smraďavka

Dlouhá řeka - 16,980 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM22218//2017-419/Ju
ze dne 19. 05. 2017

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín
Č.j.: LCR957/001977/2017 ze dne 22. 06. 2017
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Uh. Hradiště, Odbor životního prostředí
Čj.: MUUH-SŽP/49291/2017/KanR   ze dne 14.07.2017

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část duben 2017
organizační část duben 2017
grafická část duben 2017
přílohy duben 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze duben 2017
offline verze duben 2017
digitalizovaná verze duben 2017
databáze POVIS duben 2017

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i