Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Buchlovickém potoce a Dlouhé řece ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích - provádí  automatizovaný systém zasílání varovných zpráv SMS členům PK městyse, popřípadě hlídková služba zřizovaná PK městyse. Oznámení o dosažení SPA na významných tocích regionu - telefonicky, el. poštou od  obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště, kdy je informace o dosažení SPA předávána na PK městyse Buchlovice.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na HP vodních toků Buchlovický potok nebo Dlouhá řeka, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 •  na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na HP vodních toků Buchlovický potok nebo Dlouhá řeka  nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryta toků
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na HP vodních toků Buchlovický potok nebo Dlouhá řeka nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Uherské Hradiště
  • HZS ÚO Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Zlínského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích  Buchlovický potok nebo Dlouhá řeka pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Zlínského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Uherské Hradiště a KPK Zlínského kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území městyse zajišťuje PK prostřednictvím místního rozhlasu, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek městyse Buchlovice.


OPIS HZS Zlínského kraje

Tel: 950 670 222, 950 670 299 (602 590 878, 725 120 510)