Popis správního území městyse Buchlovice


Městys Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice

Tel: 572 595 120

web: www.buchlovice.cz ; mestys@buchlovice.cz

 Geografické souřadnice katastru:         49°3'41.474" Sš       17°15'19.299" Vd

      49°7'43.459" Sš       17°21'29.469" Vd

Střed městyse Buchlovice:                    49°5'40.484" Sš       17°18'30.873" Vd

Nadmořská výška:                                 234 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je  3 196 ha

Počet obyvatel městyse       je   2 463, z toho:

  • děti do 14 - ti let                       324

  • ekonomicky aktivní               1.334

  • ekonomicky neaktivní              805

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – katastrální území je napojeno na vodárenskou soustavu Zlínského kraje. V městysu se nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s napojením na čističku odpadních vod.  Provozovatelem vodárenských sítí jsou Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK, schválen usnesením č.770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva ZK dne 20. 10. 2004) – slouží pro koordinaci odvádění a čištění odpadních vod a zásobování území městyse Buchlovice pitnou vodou. Obec Buchlovice je v převážné většině plochy napojena veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště - Uherský Brod - Bojkovice, zdroj vody pro veřejné zásobování v řešeném území není. U veřejné vodovodní sítě nejsou vhodné tlakové poměry. Předpokládá se napojení místních částí Váhovy, Újezda, Chrastě, Nové sady a Smraďavka, které jsou v současné době zásobovány z místních zdrojů podzemních vod.

  • kanalizace - zastavěné území centrální části obce Buchlovice je odkanalizováno jednotným kanalizačním systémem, který je zčásti zaústěn přes odlehčovací komoru do Buchlovického potoka, zčásti je sveden na čistírnu odpadních vod. Splaškové odpadní vody severozápadní části zástavby centrální části obce Buchlovice – Chrastě, odloučených lokalit Újezda, Trnávky a Smraďavka jsou zaústěny do jímek na vyvážení, resp. jsou čištěny v ČOV, obdobně jako některé samo-statné podnikatelské areály. Areál hradu Buchlov bude odkanalizován na vlastní ČOV.

  • zemní plyn - severním okrajem řešeného území procházejí v souběhu nadřazená vedení VTL plynovodů DN 500, PN 25  Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Buchlovice.

  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika s.r.o , území je napojeno kmenovými linkami VN 35 kV z TR 110/35 J

  • služby - je zde pošta, banky, policie, mateřská škola, základní škola, veřejná knihovna, kulturní zařízení, 3 muzea, galerie, přírodní amfiteátr, zdravotnické zařízení, lékárna, dům pro seniory, dům s pečovatelskou službou, tělocvična, víceúčelové hřiště, stadion, 2 koupaliště a řada prodejen, služeb a pohostinství.

Buchlovice – regionální informační servis

Městys Buchlovice leží ve Zlínském kraji cca 10 km západně od okresního města Uherské Hradiště, na spojnici Uherského Hradiště s Brnem (silnice I/50), která prochází západním okrajem Buchlovic. Na severu sousedí Buchlovice s k.ú. Staré Hutě, na severo-východě s k.ú. Břestek, na východě s k.ú. Tupesy, na jihovýchodě a jihu s k.ú. Boršice (u Buchlovic), Stříbrnice a Medlovice, na západě s k.ú. Osvětimany a na severozápadě s k.ú. Stupava.

Památky a přírodní chráněné parky

Většina zájmového území katastru Buchlovic se nachází v přírodním parku Chřiby. Přírodní park zaujímá téměř celé stejnojmenné pohoří Chřiby (nejvyšší část Středomoravských Karpat) mezi Kroměříží, Otrokovicemi, Starým Městem u Uherského Hradiště, Kyjovem, Koryčany a Zdounkami. Součástí přírodního parku je i krátký úsek řeky Moravy u Otrokovic. Oblast Chřibů má nejen velkou přírodovědeckou hodnotu, ale je bohatá i na významné kulturní památky jako jsou hrad Buchlov, zámek Buchlovice, národní kulturní památka Modrá s kostelem sv. Jana, zřícenina hradu Cimburk, poutní místo Velehrad, hradisko sv. Klimenta, kostel sv. Jakuba u Roštína, zámky a parky ve Střílkách, Koryčanech a Kvasicích, barokní hřbitov ve Střílkách a další.

V území se nachází tři národní kulturní památky:
25869 / 7-3247 hrad Buchlov
23899 / 7-3248 zámek Buchlovice s areálem, tato NKP má vymezeno ochranné pásmo
21612 / 7-3266 kaple sv. Barbory
 a dále nachází 11 prohlášených nemovitých kulturních památek:
15343 / 7-3263 kostel sv. Martina
46481 / 7-3265 kaple sv. Alžběty (Hřbitovní)
17599 / 7-3267 kaple sv. Vendelína
30386 / 7-3277 kaplička sv. Kříže (nad pramenem lázní Leopoldov)
23489 / 7-3278 boží muka (při hřbitově)
26629 / 7-3280 pamětní kámen (původně v lese k Pile - tč. na hradě Buchlově)
11306 / 7-8688 krucifix (na rozhraní k. ú. Boršice u Buchlovic a k.ú. Buchlovice)
46497 / 7-3269 sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje (tč. v zámeckém parku)
100234 Mariánský sloup se sousoším
29085 / 7-7070 výšinné opevněné sídliště - oppidum - hradiště na Holém kopci
23326 / 7-3268 fara Buchlovice

Aktivity obyvatelstva

Buchlovice patří k obcím, ve kterých se lidé věnují různým formám podnikání, zemědělské nebo zpracovatelské činnosti. Na 407 občanů městyse má živnostenské oprávnění na různé druhy soukromé podnikatelské činnosti. Působí zde dvě (2) větší a 49 malých firem, které zaměstnávají převážně místní občany. V městysu jsou samostatné ordinace praktických lékařů, lékárna, pošta, obchody s širokým sortimentem potravin i spotřebního zboží, základní a mateřská škola a domov pro seniory. Městys má vodovod, kanalizaci s čističkou odpadních vod a je plynofikovaná. Pod úřad městyse patří i matrika a stavební úřad.