Odtokové poměry


K. ú. Buchlovic protéká Buchlovický potok a Dlouhá řeka od severu k jihu.

Koryto Buchlovického potoku je v Buchlovicích upraveno. Délka úpravy je 5 km, sklon koryta 0,3 %. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostků a lávek přes potok a četné propustky v korytu, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují:

  • část Zahrady - silniční propustek ul. Zahrady LS přítoku od Barborky
  • inundace potoku - meandry Buchlovického potoku - na vstupu do městyse
  • zástavba kolem křížení ulice K Buchlovu, ul. Viniční a ul. Ku Hradu
  • křížení pod ulicí Rechtorka a ulicí K Buchlovu
  • zástavba podél ulice Helštýn a ulice  Masarykova, křížení pod ulicí Příční
  • náměstí Svobody
  • část ulice Hradišťská na křížení s Buchlovickým potokem
  • Zámecká zahrada
  • zástavba podél ulice Sportovní a oblast soutoku Buchlovického potoku s Dlouhou řekou

Dlouhá řeka

Koryto Dlouhé řeky je na Smraďavce upraveno a vyčištěno. Délka úpravy je 800 m. Kritickými místy při průchodu povodní je zastavěná inundace Lázní Smraďavka nad VN Sovín. Z hlediska potenciální zvláštní povodně může být ohroženým místem hráz a výpust vodní nádrže Sovín na Dlouhé řece v jižní části katastru městyse.

Kritické body při průchodu povodní představují:

  • Lázně Smraďavka

Místa omezující odtokové poměry v katastru městyse