Stanovená záplavová území


Pro páteřní toky městyse Buchlovice - Buchlovický potok a Dlouhou řeku včetně jejich přítoků, nebyla prozatím správcem vodních toků stanovena záplavová území.


V řešeném území není vymezeno žádné záplavové území, ale podle Studie ochrany před povodněmi (Plán oblasti povodí Moravy a Dyje, Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje) náleží katastrální území Buchlovic k erozí nejvíce ohroženým katastrálním územím v rámci kraje.


Z nadřazené koncepce vyplývá opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy MO130142 - Úprava toku Buchlovický potok, zkapacitnění koryta, které je již realizováno.
ÚP městyse Buchlovice navrhuje plochu technické infrastruktury (T*) 86, která je určena pro vybudování zemní hráze retenční nádrže nad Boršicemi (ZL 3078) - Suchá nádrž Boršice (RN 078), s celkovým objemem 0,3 mil. m3 a s plochou zátopy 12 ha, což je požadavek Studie ochrany.


Dále návrh ÚP přebírá z platného ÚP návrh 5 vodních ploch a upravuje podmínky využití zastavitelných ploch tak, aby nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v území a k negativnímu ovlivnění jakosti a vydatnosti povrchových a podzemních vod. K tomu přispívá i řešení odkanalizování městyse.